Privatumo politika

6. Asmens duomenys

6.1. ITAJA.LT turi teisę tvarkyti ir valdyti registracijos metu ar vėliau naudojantis Svetaine Kliento pateiktus ar ITAJA.LT kitais būdais surinktus asmens duomenis (toliau – Asmens duomenys), vadovaujantis šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir jose nurodytais tikslais. ITAJA.LT užtikrina duomenų subjektų teises pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir kitus asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančius norminius teisės aktus.
6.2. Asmens duomenys tvarkomi siekiant tinkamai suteikti paslaugas Klientams (patalpinti Skelbimus, suteikti informaciją apie atitinkamų produktų pardavimą, užsakyti tam tikrą paslaugą ir pan.). Kliento duomenys taip pat yra tvarkomi jo registravimo bei Skelbimų duomenų bazės administravimo internetinės svetainės sistemoje tikslu bei tiesioginės rinkodaros ir reklaminių akcijų (tiesioginės rinkodaros žaidimų, viktorinų, konkursų) vykdymo tikslais. ITAJA.LT rinks ir saugos Asmens duomenis elektroniniu būdu ir esant poreikiui pateiks tokių Asmens duomenų išrašus kitomis formomis.
6.3. Klientas Svetainėje pagal poreikį pateikia savo vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą, asmens dokumento kopiją. Šie asmens duomenis gaunami tiesiogiai iš Kliento.
6.4. Pateikdamas Asmens duomenis Klientas:
6.4.1. suteikia teisę ITAJA.LT valdyti ir tvarkyti Kliento Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta šiose Taisyklėse. Klientas turi teisę atšaukti savo leidimą ITAJA.LT valdyti ir tvarkyti Kliento Asmens duomenis bet kuriuo metu, reikalauti nutraukti tvarkyti ir valdyti jo Asmens duomenis, panaikinti Asmens duomenis bei panaikinti paskyrą. Sutikimas valdyti ir tvarkyti Kliento Asmens duomenis negalioja atgal į praeitį;
6.4.2. pareiškia, kad jis pateikia savo asmens duomenis patalpinimui internetinėje svetainėje laisva valia ir sutinka, kad jo pateikti duomenys būtų saugomi ir tvarkomi elektroniniu būdu Svetainės duomenų bazėje 2 (dvejus) metus nuo jo paskutinio prisijungimo prie sistemos ir suėjus šiam terminui, sunaikinami ITAJA.LT įgalioto darbuotojo;
6.4.3. sutinka ir pripažįsta, kad pateikia savo duomenis (tel. nr., el. p. adresą ir kt.) Svetainėje tam, kad tretieji asmenys galėtų prie šių duomenų prieiti, juos peržiūrėti ir kopijuoti (kai duomenys pateikiami Skelbimuose kaip kontaktiniai), taip pat, patalpinęs Skelbimą, sutinka gauti tiesiogines žinutes iš kitų Svetainės naudotojų ir suteikia teisę atsiųsti pranešimą (susisiekti) el. paštu, SMS žinute, pranešimu interneto naršyklėje, kai Klientas gauna tiesioginę žinutę Svetainėje.
6.5.6.5. ITAJA.LT tvarkydama Asmens duomenis:
6.5.1. naudos Asmens duomenis Paslaugų teikimui, Svetainės ir/ar Paslaugų vystymui ir personalizavimui, taip pat pasiūlymų apie Paslaugas, Svetainės funkcionalumo patobulinimus pateikimui, tiesioginės rinkodaros pasiūlymų pateikimui;
6.5.2. neteiks Asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešins jų, išskyrus atvejus, nurodytus Taisyklėse, arba teisės aktų nustatytais atvejais;
6.5.3. turės teisę perduoti Asmens duomenis asmenims, administruojantiems Kliento įsiskolinimus (pvz. skolų išieškojimo kompanijoms), taip pat teikti Asmens duomenis tretiesiems asmenims, kurie užsiima skolininkų informacijos rinkimu ir skelbimu, kurie savo ruožtu įgyja teisę tokius Asmens duomenis valdyti ir tvarkyti bei skelbti viešai.
6.6. ITAJA.LT tiesioginės rinkodaros tikslais tvarko Kliento asmens duomenis: vardas, el. pašto adresas, telefono numeris. Organizuojant žaidimus, reklamines akcijas ITAJA.LT gali tvarkyti dalyvavimui tokiame žaidime, reklaminėje akcijoje reikalingų sąlygų išpildymą patvirtinančius duomenis, kiek tai susiję su dalyvavimu reklaminėje akcijoje arba teise dalyvauti žaidime.
6.7. Kliento duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkomi laikantis tokių taisyklių:
6.7.1. Kliento asmens duomenys tiesioginei rinkodarai yra renkami ir naudojami tik gavus Kliento sutikimą šiuos duomenis rinkti ir naudoti;
6.7.2. tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomi Kliento duomenys portalo ITAJA.LT duomenų bazėje yra saugomi ne ilgiau kaip 2 (du) metus nuo paskutinio kliento prisijungimo prie paskyros dienos;
6.7.3. Asmens duomenys reklaminių akcijų (tiesioginės rinkodaros žaidimų, viktorinų, konkursų) vykdymo tikslu tvarkomi ne ilgiau kaip 1 (vienerius) metus po reklaminės akcijos rezultatų, laimėtojų paskelbimo. Suėjus šiems terminams, asmens duomenys sunaikinami ITAJA.LT įgalioto darbuotojo;
6.7.4. ITAJA.LT sutikimus dėl tiesioginės rinkodaros gauna: a) tiesiogiai iš Klientų, jiems aiškiai išreiškus valią (sutikimą) gauti ITAJA.LT tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, bei iš Klientų, duomenų rinkimo metu neprieštaravusių dėl tokio asmens duomenų tvarkymo;
6.7.5. ITAJA.LT gali derinti turimą informaciją apie Klientą su trečiųjų asmenų turima informacija tam, kad galėtų pateikti Klientui įdomius pasiūlymus, o taip pat pasiūlyti naujas Paslaugas, kurios gali būti aktualios Klientui.
6.8. Suteikdamas teisę tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais Klientas taip pat suteikia leidimą susiekti su juo telefonu, SMS žinutėmis, elektroniniu paštu, naujienlaiškiais su tiesioginės rinkodaros pasiūlymais. ITAJA.LT stengiasi siųsti Klientą dominančią informaciją ir pasiūlymus.
6.9. ITAJA.LT, gavęs iš Klientų kontaktinius asmens duomenis (vardą, pavardę, el. pašto adresą), teisės aktų nustatyta tvarka šiuos duomenis gali naudoti be atskiro duomenų subjekto sutikimo tik savo paties panašių prekių ar paslaugų rinkodarai, Klientui suteikiant aiškią, nemokamą ir lengvai įgyvendinamą galimybę nesutikti arba atsisakyti tokio duomenų naudojimo pirmiau nurodytais tikslais, jeigu Klientas iš pradžių neprieštaravo dėl tokio duomenų naudojimo teikiant kiekvieną pasiūlymą.
6.10. Klientas turi teisę nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, nenurodydamas nesutikimo motyvų. Klientas tiesioginės rinkodaros pasiūlymų gali atsisakyti tokiais būdais: paspaudęs atitinkamą nuorodą naujienlaiškyje ar el. pašto pranešime, informavęs apie nesutikimą SKELBIU.LT el. laišku info@itaja.lt, paskambinus ITAJA.LT kontaktuose nurodytų telefonu. ITAJA.LT pasistengs kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nutraukti Kliento duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslu.
6.11. Jei Klientas duomenis apie save pateikia socialinio tinklo ar kitos interneto tarnybos pagalba („Facebook“ ir pan.), Klientas supranta ir sutinka, kad pateiktu kontaktiniu telefonu ir el. paštu jam taip pat gali būti teikiami ITAJA.LT pasiūlymai. Pasiūlymų jis gali atsisakyti Taisyklių nustatyta tvarka.
6.12. Klientas yra informuotas sutinka, kad jam registruojantis sistemoje ir prisijungiant prie jos, sistema registruos Kliento kompiuterio IP adresą ir prisijungimo prie sistemos datą ir laiką.
6.13. Kliento teisė susipažinti su Asmens duomenimis ir jos įgyvendinimas:
6.13.1. Klientas, pateikęs ITAJA.LT asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir tuo, kaip jie yra tvarkomi; reikalauti sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų; nesutikti, kad toliau būtų tvarkomi jo asmens duomenys. 
6.13.2. Klientas visus prašymus ITAJA.LT, susijusius su Kliento asmens duomenų apsauga, privalo pateikti raštu (įskaitant pranešimą bendruoju arba klientų aptarnavimo skyriaus el. paštu, nurodytu Svetainės kontaktuose);
6.13.3. atsakymus į tokius Kliento paklausimus ITAJA.LT stengsis pateikti kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 (dienų) nuo paklausimo ir visų reikalingų dokumentų iš Kliento gavimo dienos. Atsakymas pateikiamas Klientui priimtina forma. Atsakymas Klientui nemokamai pateikiamas 1 (vieną) kartą per kalendorinius metus
6.13.4. ITAJA.LT neteiks asmens duomenų, jei Klientas nepatvirtina savo tapatybės, prašo duomenų apie kitą asmenį, taip pat kitais įstatymų numatytais atvejais ribojančiais duomenų atskleidimą Klientui.

7. Informacijos apsaugos priemonės

7.1. ITAJA.LT Kliento Asmens duomenims tvarkyti įgyvendina reikiamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti Asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. ITAJA.LT vykdoma saugumo užtikrinimo veikla, be kita ko, apima personalo, informacijos, IT infrastruktūros, vidaus ir viešųjų tinklų, taip pat biurų pastatų ir techninių įrenginių apsaugą.
7.2. ITAJA.LT naudoja programinę įrangą bei kitokias priemones, kuriomis siekiama apsaugoti visų Klientų Prisijungimo duomenis. Prie Klientų Prisijungimo duomenų gali prieiti tik tam įgalioti ITAJA.LT darbuotojai. Mokėjimo dokumentų (kortelių ar pan.) numeriai, kuriais naudojamasi Mokamoms Paslaugoms apmokėti, yra specialiai koduojami, siunčiant tokią informaciją interneto ryšiu.
7.3. ITAJA.LT primena, jog Klientas yra pats atsakingas už visų Prisijungimo duomenų slaptumą. ITAJA.LT prašo būti atsargiam naudojant ir saugant Prisijungimo duomenis. Klientas turėtų atsijungti nuo naršyklės baigęs darbą tam, kad būtų tikras, jog niekas neprieis prie Kliento elektroninio pašto, asmeninės informacijos, ypač tais atvejais, kai Klientas naudojasi viešai prieinamu kompiuteriu (pvz. interneto kavinėje, bibliotekoje).
7.4. ITAJA.LT įsipareigoja stengtis apsaugoti Kliento asmens duomenis, kuriuos tvarko ITAJA.LT, tačiau atsižvelgiant į tai, kad Kliento informacija yra siunčiama interneto ryšiu, ITAJA.LT įspėja, kad ITAJA.LT negali garantuoti ir negarantuoja jokios Kliento perduodamos informacijos, įskaitant ir asmeninius duomenis, visiško saugumo.
7.5. ITAJA.LT asmeninę Kliento informaciją saugo tiek kiek reikalinga Taisyklių ir nurodytiems tikslams įgyvendinti. Kliento duomenys yra sunaikinami praėjus ne ilgiau kaip 2 (dvejiems) metams nuo jo prisijungimo prie paskyros dienos arba Klientui panaikinus paskyrą. ITAJA.LT siekia nesaugoti pasenusių ir neaktualių Kliento asmens duomenų, todėl šiuos duomenis atnaujinus (pavyzdžiui Klientui savo paskyroje patikslinus, pakeitus informaciją ar pan.) yra saugoma tik aktuali Kliento informacija. Istorinė informacija yra saugoma jei tai reikalinga teisės aktų nustatyta tvarka arba ITAJA.LT veiklai vykdyti (pavyzdžiui istorinė informacija apie Kliento mokėjimus ar pan.).
7.6. Klientų tiesioginės žinutės yra saugomos žinučių archyve. Žinutės saugomos ir po to kai ištrinamas su žinute susijęs Skelbimas ir/ar baigiasi tokio Skelbimo galiojimo laikas. Klientas pats gali ištrinti žinutes iš savo žinučių archyvo. Klientas gali prašyti ITAJA.LT ištrinti žinutes. Tokiu atveju žinutės bus nematomos Klientams, bet saugomos SKELBIU.LT duomenų bazėje Taisyklių nustatyta tvarka, ne ilgiau nei 2 (metus) nuo perkėlimo į archyvą.
7.7. Susirašinėjimas su Klientu saugomas ne ilgiau kaip 1 (vienerius) metus nuo paskutinio susirašinėjimo datos. Tiesioginės rinkodaros tikslu duomenys saugomi ne ilgiau nei 2 (du) metus nuo Kliento paskutinio prisijungimo, nebent įstatymų būtų nustatytas arba leidžiamas ilgesnis saugojimo laikotarpis.

8. Slapukai ir jų naudojimas

8.1. Kad ITAJA.LT svetainė tinkamai veiktų, ji į Kliento įrenginį įrašo mažas duomenų rinkmenas, vadinamuosius slapukus. Tą patį daro ir dauguma didžiųjų interneto svetainių. Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kurią ITAJA.LT svetainė Klientui joje apsilankius išsaugo Kliento kompiuteryje arba mobiliajame įrenginyje. Dėl to interneto ITAJA.LT svetainė gali tam tikrą laiką „atsiminti“ Kliento veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), o Klientui nereikia jų iš naujo įvedinėti kaskart lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.
8.2. ITAJA.LT naudoja slapukus siekiant nustatyti Klientų lankymosi Svetainėje įpročius, pagerinti Klientų patirtį lankantis Svetainėje, suteikti personalizuotas paslaugas Klientams. Slapukų informaciją gali sudaryti duomenys apie tai, kaip Klientas naudojasi Svetaine, jo kompiuterio IP adresas, naršyklės tipas, demografiniai duomenys ir, jei Klientas atvyko į ITAJA.LT Svetainę iš trečiosios šalies tinklalapio – puslapio URL nuoroda. Jeigu Klientas yra registruotas vartotojas, tai gali būti duomenys, koks Kliento vartotojo vardas ir el. pašto adresas, kurie gali būti apdorojami serveryje registruojantis. Slapukai suteikia galimybę internetinei svetainei veikti efektyviau ir pagerinti savo paslaugas, be to, teikti informaciją svetainės administratoriams statistikos ar reklamos tikslais.
8.3. Slapukais gaunamą informaciją ITAJA.LT naudoja tokiais tikslais:
8.3.1. nustatyti grįžtančius, registruotus Klientus siekiant atverti tokiems Klientams jų užsakytą Turinį ar Paslaugas;
8.3.2. siekiant išvengti pakartotinės registracijos nuolatiniams Svetainės Klientams;
8.3.3. Kliento vartojimo įpročių stebėsenai siekiant pateikti būtent Kliento aktualų turinį ir tobulinti portalą pagal Kliento pageidavimus;
8.3.4. Paslaugų plėtrai bei tiksliniam rinkodaros orientavimui;
8.4. Slapukus Klientui gali įrašyti ir Svetainėje reklaminius skelbimus rodanti sistema ir naudoti juos tam, kad rodytų reklaminius skelbimus, kurie turėtų būti įdomūs būtent Klientui ir atitikti Kliento interesus. Jie taip pat naudojami tam, kad tam tikras reklamas Klientas matytų tik tam tikrą kartų skaičių ir kad padėtų matuoti reklaminės kampanijos efektyvumą.
8.5. ITAJA.LT svetainėje naudojamį įvairių rūšių slapukai ir panašios technologijos, kurių kiekviena turi specifinę funkciją. ITAJA.LT Svetainėje gali būti naudojami tokie slapukai:
8.5.1. techniniai slapukai – šie slapukai yra būtini tam, kad galėtumėte naršyti Svetainę ir naudotis jos funkcijomis, tokiomis kaip prieiga prie saugių Svetainės sričių. Be šių slapukų Klientas negalėtų naudotis Svetainės paslaugomis;
8.5.2. funkciniai slapukai – šie slapukai leidžia Svetainei įsiminti jūsų pasirinktus dalykus (tokius, kaip jūsų prisijungimo duomenys) ir pasiūlyti patobulintas, jums asmeniškai pritaikytas funkcijas. Funkciniai slapukai nėra būtini Svetainėje, tačiau pagerina navigacijos kokybę ir vartotojų patirtį;
8.5.3. analitiniai slapukai – šie Slapukai naudojami mūsų svetainės lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti. ITAJA.LT šių slapukų gautus rezultatus naudoja anonimiškai ir išskirtiniai tik statistikos tikslams. Svetainė naudoja tam tikrų trečiųjų šalių paslaugas, kurios nepriklausomai, įdiegia savo slapukus.
8.5.4. tiksliniai arba reklaminiai slapukai – šie slapukai naudojami norint parodyti Paslaugas, kurios galėtų dominti Klientą ar pasiūlyti panašias Paslaugas (Turinį), kurias jau Klientas žiūrėjo;
8.5.5. trečiųjų šalių slapukai – šie slapukai leidžia Klientui matyti reklaminius skydelius su peržiūrėtomis prekėmis arba kitais aktualiais pasiūlymais. ITAJA.LT neturi priėjimo prie trečiųjų šalių slapukų informacijos ir informacija yra visiškai jų kontroliuojama. ITAJA.LT pateikia jai žinomą informaciją apie trečiųjų šalių privatumo politiką ir slapukų naudojimą;
8.5.6. socialinių tinklų slapukai – šie slapukai yra būtina norint savo socialinio profilio paskyroje naudoti ITAJA.LT Svetainės informaciją. Pavyzdžiui, norint pasidalinti savo paskyroje skelbimu draugams arba išreikšti patikimą. Socialinių tinklų slapukai neįtakoja navigacijos Svetainėje.
8.6. Klientas sutikimą dėl slapukų naudojimo duoda tokiais būdais:
8.6.1. pirmą kartą atlikdamas registraciją ITAJA.LT portale;
8.6.2. jei Kliento naršyklė priima slapukus – neištrindamas jų ir/ar nepakeisdamas;
8.6.3. Svetainėje, registracijos anketose ir/ar paskyrose pateiktoje ITAJA.LT nuorodoje apie slapukus paspaudęs „sutinku“ žymą.
8.7. Kliento sutikimas dėl slapukų naudojimo galioja 1 (vienerius) metus.
8.8. Klientas sutikimą dėl slapukų naudojimo gali atšaukti pakeisdamas naršyklės duomenis (ištrindamas slapukus, pasirinkdamas anoniminį naršymą ar pan.), taip pat registracijos metu.
8.9. Slapukų atsisakymas. Daugelis naršyklių yra nustatytos taip, kad automatiškai priimtų slapukus. Klientas gali pasirinkti ar nori priimti slapukus, taip pat juos išjungti, ištrinti pakeisdamas naudojamos naršyklės nustatymus. Kad pašalintų slapukus iš mobiliojo telefono ar kito mobiliojo prietaiso, Klientas turės sekti telefono arba telefono programinės įrangos naudojimo instrukciją. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų išjungimas, nesutikimas su slapukais ar jų ištrynimas tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Jeigu Klientas ištrins slapukus iš savo kompiuterio, jam teks iš naujo registruotis kiekvieną kartą lankantis Svetainėje. Išsamesnė nepriklausoma informacija apie slapukus, jų naudojimą, atsisakymo galimybes taip pat yra pateikta pateikia adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.
8.10. ITAJA.LT gali, nepažeisdamas teisės aktų, apjungti informaciją, gautą naudojant slapukus, su informacija, gauta apie asmenį kitomis priemonėmis, pvz., informacija apie naudojimąsi paslaugomis.
8.11. Informacija apie Svetainėje naudojamus slapukus, jų paskirtį, galiojimą bei naudojamus duomenis pateikiama žemiau.
8.11.1. ITAJA.LT naudojami slapukai:

Slapukas Slapuko pavadinimas Duomenų tvarkymo tikslas Sukūrimo momentas Galiojimo laikas Naudojami duomenys
Prisijungusio vartotojo įsiminimas rememberMe Prijungti vartotoją prie paskyros, nesuvedus prisijungimo vardo ir slaptažodžio Vartotojui prisijungus prie paskyros 30 dienų Unikalus ID
Vartotojo unikalumas sessionRemID Identifikuoti grįžusį vartotoją Vartotojui patekus į puslapį, bandand įsiminti skelbimą ar paiešką 60 dienų Unikalus ID
Programėlė apps Identifikuoti, kad vartotojas naudoja programėlę Vartotojui atėjus į Svetainę per mobiliąją programėlę
Programėlė reklama download_app_ad Identifikuoti, ar rodyti programėlės parsisiuntimo langą Vartotojui atėjus į Svetainę per mobilųjį įrenginį 15 min.
Pilnos Svetainės versijos peržiūra fullVersion Suteikti galimybę per mobilųjį įrenginį pasiekti pilną Svetainės versiją Vartotojui atsidarius pilną svetainės versiją per mobilųjį įrenginį 1 h
Skelbimų mergeList_ Identifikuoti galimybę Vartotojui prisijungus 183 dienas
apjungimas apjungti vartotojo skelbimus prie paskyros
Skelbimu apjungimas hideMerge Identifikuoti, kad vartotojas nenori apjungti skelbimų Vartotojui išjungus skelbimų apjungimo langą 30 dienų
Draugas affiliateID Identifikuoti vartotojus, atėjusius iš draugas.lt svetainės Vartotojui atėjus į Svetainę iš darugas.lt svetainės 2 dienas
Facebook dalinimosi langas fbShareShow Identifikuoti, ar rodyti Facebook dalinimosi langą Vartotojui išjungus dalinimosi langą 30 dienų
iOS programėlės reklama hideAppleAds Identifikuoti, ar rodyti iOS programėlės parsisiuntimo langą Vartotojui atėjus į Svetainę per iOS mobilųjį įrenginį 62 dienas
PHP sesijos ID PHPSESSID Identifikuoti vartotoją tarp puslapių atvertimų Įeinant į puslapį Iki puslapio uždarymo Unikalus ID

8.11.2. ITAJA.LT naudojamų statistinių įrankių slapukai:

Slapukas Slapuko pavadinimas Galiojimo laikas
apis.google.com NID 7 mėn.
ls.hit.gemius.pl Gdyn 8 metus
accounts.google.com NID 7 mėn.
bcp.crwdcntrl.net _cc_aud 10 mėn.
bcp.crwdcntrl.net _cc_cc 10 mėn.
bcp.crwdcntrl.net _cc_dc 10 mėn.
bcp.crwdcntrl.net _cc_id 10 mėn.
tpc.googlesyndication.com Gdyn 5 metus

8.11.3. Tretieji asmenys, rinkodaros ir reklamos tikslais galintys naudoti slapukus Klientų atžvilgiu:

Slapukų teikėjo pavadinimas Slapuko teikėjo veikla/ Naudojimo tikslas Detalesnė informacija ir slapukų valdymas
„Lotame“ Vartotojo reklamos įpročių stebėjimas, analizė ir apibendrinimas reklamos parodymo tikslais https://www.lotame.com/privacy/
Google „DoubleClick for Publishers“ Reklaminių skydelių transliavimo sprendimai https://www.google.com/policies/technologies/cookies/
https://www.google.com/policies/technologies/managing/

8.12. Aukščiau nurodyti tretieji asmens reklamos tikslais gali rinkti tiek anoniminę, tiek ir asmeninę Kliento informaciją, taip pat naudoti tiek sesijos slapukus tiek ir nuolatinius slapukus, galiojančius tam tikrą laiko tarpą. Detaliau apie trečiųjų asmenų slapukus ir privatumo politiką Klientas gali sužinoti susipažinęs su konkretaus trečiojo asmens privatumo politika.
8.13. ITAJA.LT nekontroliuoja trečiųjų asmenų veiklos, todėl Klientas pats savarankiškai privalo pasidomėti trečiųjų asmenų naudojamais slapukais ir jų renkama informacija. Klientas gali pašalinti trečiųjų asmenų slapukus pagal trečiųjų asmenų nurodytas instrukcijas. ITAJA.LT sieks, kad informacija apie trečiųjų asmenų instrukcijas būtų tiksli ir tinkama, taip pat stengsis laiku atnaujinti ir/ar papildyti instrukcijas tačiau ITAJA.LT neatsako už trečiųjų asmenų informacijos tikslumą, atnaujinimą, išsamumą, atitikimą teisės aktams.